Bestuur en werking - Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen

Geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen
geschiedenis, heemkunde, cultureel erfgoed en educatief toerisme

VERZAMELEN   BEWAREN    ONTSLUITEN

ONS LANDENS ERFDEEL NR. 96 IS GEDRUKT. DE LEDEN ONTVANGEN HET NUMMER VOOR PASEN. HET NUMMER IS OOK AFZONDERLIJK TE KOOP IN DE STANDAARD BOEKHANDEL EN HET BEZOEKERSCENTRUM RUFFERDINGE

Ga naar de inhoud

Bestuur en werking

Info
Ere-voorzitters
Pascal Delameillieure (1974-1994)
Roger Delmeire (1994-2008)

Ere-secretaris
Alberic Vandenbosch (tot 2006)

Voorzitter
Georges Wemans

Ondervoorzitter
Arlette Christiaens

Secretaris
Vacant

Bestuursleden
Paula Roosen
Jo Tibau

Werkende (effectieve) leden
Kim Conard
Paul Hombroukx
Anja Kühn
Hedwig Moens
Guido Molemans
Gert Peeters
Staf Sterkendries
Edith Van Hoef

Partners 2018
Stad Landen (archief)
Reuzengilde Waasmont
Tuin en Dier St.-Gitter
Broederschap Sint-Gertrudis
Werkgroep herdenking slag van Neerwinden 1693
K.A. D'Hek
Gertrudisinstituut

Advies: Marc Lodewijckx (prof. archeologie KU.Leuven)

Personeel:
Fabienne Descamps (documentatiecentrum)
An Sevenants (secretariaat)

Redactie 'Ons Landens Erfdeel'
Hoofdredactie en layout: Georges Wemans
Leden: Fabienne Descamps en An Sevenants

Webmaster
Georges Wemans

De stichting van de kring

De Geschied- en Heemkundige Kring Landen vzw werd tijdens de stichtingsvergadering van 30 september 1974 boven de doopvont gehouden. De vergadering ging door in de Raadzaal van het Landense stadshuis en werd aangekondigd in ‘Landen Weekend’ van 26 september 1974. Initiatief hiervoor werd destijds genomen door Pascal Delameillieure en de eerste bijeenkomst werd voorgezeten door René Graindor, toenmalig schepen van cultuur. Er werden 22 aanwezigen genoteerd, in alfabetische volgorde waren dat: Coenen Pierre, Degreef Harry, Degreef Urbain, Delameillieure Pascal, Demolon Rita, Frederickx Jozef, Graindor René, Kempeneers Alfons, Kempeneers Willy, Michiels Maurice, Mievis Ivo, Servranckx Jozef, Souphy Jean-Paul, Sprengers Jacques, Stevens August, Tilkens Edgard, Vancauwenbergh Frans, Vandebroek Jean-Claude, Vandenbosch Alberic, Vanhoebroeck Jos (deken), Vanrijkel Jean en Winnen Willy (Brustem).

Schepen Graindor schetste het belang van een geschiedkundige vereniging voor Landen en stelde P. Delameillieure voor die, als inleiding het historisch belang uiteenzette van de ‘Stad van Pepijn en Gertrudis’ en een lans brak om een kring en een museum te stichten. Er werd overeengekomen een vzw te stichten, statuten op te stellen en een eerste statutaire vergadering te beleggen op 14 oktober 1974. Die ging door in 't Park en na enkele correcties aan de statuten aangebracht te hebben, werden die met algemeenheid van stemmen aangenomen. Ten einde ook financieel te kunnen starten werd ‘met de hoed’ rondgegaan waarbij 1.000 BEF (ong. 25,00 euro) aan de eerste penningmeester werd overgemaakt.

De statuten werden getekend door het eerste bestuur: Pascal Delameillieure (voorzitter), Urbain Degreef (secretaris), Jozef Frederickx (penningmeester) en Jean-Paul Souphy (archivaris). Werkende leden: Harry Degreef, Rita Demolon, René Graindor, August Stevens en Edgard Tilkens.
De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/12/1974 nr. 9160 (cfr. Ons Landens Erfdeel nr.13, p.52).

In 1985 werden de eerste drie personeelsleden aangenomen: Ingrid Vanrutten, An Sevenants en Elie Massin. Fabienne Descamps volgde in 2005 Ingrid Vanrutten op. De laatste logistieke medewerker/klusjesman Johnny Vandevorst (2003) werd gepensioneerd op 1 juni 2014 (werd niet meer vervangen).

De naam ‘Pepijn@Landen’ werd ingevoerd op 16 mei 2012.


Het logo van Pepijn@LandenTijdens de Erfgoeddag en de opening van het toeristisch seizoen te Landen (21 april 2013) werd ons nieuw logo voorgesteld. Het werd ontworpen door Isabelle Loris uit het Vlaams-Brabantse Halle.
Het nieuwe logo van de vereniging stelt een motte voor op gestileerde manier: de berg, de omwalling, het neerhof, ... zijn herkenbaar. De kleur rood verwijst naar de kleur van de vlag van Landen. Het is een gemakkelijk herkenbaar logo dat eenvoudig na te tekenen valt en zich gemakkelijk laat kopiëren (geen te fijne details en ook duidelijk in zwart-wit). Je kunt het beeldmerk los van de naam gebruiken. De naam is in een sans-serif lettertype gemaakt wat de leesbaarheid verhoogt.

Het vorige logoVergaderingen

Het bestuur vergadert ad hoc (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties) in het bezoekerscentrum Rufferdinge. Anderzijds zijn er werkvergaderingen. De effectieve of werkende leden en de vrijwillige medewerkers verbonden aan een specifieke werkgroep worden daarbij uitgenodigd.
Eenmaal per jaar wordt er in april/mei een algemene vergadering gehouden. Daarbuiten kunnen bijzondere algemene vergaderingen georganiseerd.
De kring werkt samen met het stadsbestuur en bepaalde Landense verenigingen (in het kader van een gemeenschappelijke activiteit) en individuele personen (met specifieke competenties). Ook hiervoor worden (probleemoplossende) vergaderingen georganiseerd.

Personeelsvergaderingen

Wekelijks is er een overlegvergadering tussen de voorzitter (tevens in zijn rol als werkgever) en het personeel. De kring heeft ook een adviserende rol naar het stadsbestuur van Landen en externe organisaties.
Het huishoudelijk reglement van de kring.

Secretariaat
Ons secretariaat is gevestigd in het Bezoekerscentrum Rufferdinge, Molenbergstraat 4 te 3400 Landen. U kunt hier terecht tijdens de kantooruren op maandag, woensdag- tot en met vrijdagvoormiddag. Gesloten op dinsdag. Ingang: langs de toeristische dienst. Verantwoordelijke is An Sevenants.

Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum, gevestigd op het bovenvermelde adres op de eerste verdieping, is toegankelijk op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren. In de mate van het mogelijke kan dit ook op afspraak. Verantwoordelijke is Fabienne Descamps, die ook gidsbeurten verzorgt. Gelieve u eerst aan te melden aan de balie van de toeristische dienst.

Website en blog
Op onze website www.ghklanden.be vindt u een overzicht van Landen op geografisch, historisch, toeristisch en archeologisch vlak. Ook de inhoud van ons tijdschrift en de catalogus van het documentatiecentrum kan hier geraadpleegd worden. De activiteiten en nieuwtjes over de vereniging worden weergegeven op onze facebookpagina.

Oproep
Wij zijn permanent op zoek naar mensen die bestuurstaken willen opnemen of personen die de resultaten van hun eigen historisch/heemkundig onderzoek over Groot-Landen en omgeving willen kenbaar maken via ons tijdschrift ‘Ons Landens Erfdeel’. Wij zoeken ook diverse attributen over Groot-Landen zoals foto’s uit de oude doos, documenten, (heemkundige) objecten… Geef ons een seintje. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Onze facebookpagina

Terug naar de inhoud